TAPA$: project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging

Door vergrijzing, toenemende multimorbiditeit en verbeterde diagnostiek en behandeling is de komende jaren een forse toename te verwachten van de vraag naar palliatieve zorg. Zowel in de eerste als in de tweede lijn ervaren patiënten en zorgverleners op dit moment nog knelpunten bij het bieden van palliatieve zorg. Patiënten geven met name knelpunten aan op het gebied van communicatie, coördinatie en continuïteit van zorg en deskundigheid. Zorgverleners ervaren naast de door patiënten genoemde knelpunten, ook nog belemmeringen door wet- en regelgeving en de financiering. 

Doel  

Het project TAPA$ beoogt in een periode van circa drie jaar inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van zorg is in de zes geselecteerde initiatieven en hiervoor passende bekostiging te ontwikkelen. TAPA$ heeft daarmee voor ogen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg in bestaande initiatieven en het ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren en faciliteren.  

Resultaat 

Het project levert een door betrokken partijen gedragen advies op. Het advies bestaat onder andere uit basiselementen voor transmurale palliatieve zorg (inzichtelijke kwaliteit, landelijk bruikbaar en met bekostiging) en een handreiking voor toepassing hiervan.

Project 

PZNL heeft in het voorjaar van 2018 een veldverkenning met consortia en netwerken palliatieve zorg uitgevoerd naar de mate waarin regionale initiatieven in transmurale palliatieve zorg essenties uit het kwaliteitskader in praktijk brengen. Op basis hiervan zijn zeven initiatieven geselecteerd:   

Een gespecialiseerd casemanager palliatieve zorg is een ‘overall’ deskundige die met de patiënt en zijn naasten meeloopt bij  het palliatieve zorgproces. Het gaat specifiek om zeer complexe situaties waarbij de aanvraag loopt via het Palliatief Advies Team (PAT) MDO eerste en tweede lijn. Lees meer.

Met het project Gewenste zorg in de laatste levensfase wordt een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg geïmplementeerd in de Westelijke Mijnstreek. Lees meer.

Het project PalliSupport richt zich op het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten (65+) met een palliatieve zorgbehoefte die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen. Het project wordt uitgevoerd binnen het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland & Flevoland en is gesubsidieerd vanuit het ZonMw programma Palliantie. Lees meer.

Regionale zorgorganisaties in de regio’s Oss-Uden-Veghel en 's-Hertogenbosch-Bommelerwaard organiseren gezamenlijk transmurale multidisciplinaire consultatieteams palliatieve zorg, het Palliatief Advies Team (PAT). Zij adviseren dagelijks professionals in de eerste- en tweedelijnszorg met vragen die betrekking hebben op patiënten in de laatste levensfase. Lees meer.

Thuisconsult Specialistische Palliatieve Zorg is een initiatief om huisartsen te ondersteunen in het verlenen van palliatieve zorg in crisissituaties en onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen in de regio Leiden en omstreken. Lees meer

Het project Transmuraal zorgpad palliatieve zorg is een visualisatie van de route die een patiënt doorloopt vanaf de signalering van de palliatieve fase tot en met de nazorg. Over iedere fase wordt informatie gegeven, die gebaseerd is op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Lees meer

Met het project Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach (PZ coach) wordt een hoogopgeleide zorgprofessional (verpleegkundig specialist) gekoppeld aan een patiënt in de laatste levensfase. De PZ coach loopt mee met de patiënt, voegt kennis toe, adviseert en coacht; en treedt daarnaast ook als adviseur en coach op naar alle betrokken professionals bij de patiënt. Lees meer


Draagvlak

Wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties van bij palliatieve zorg betrokken zorgprofessionals, betrokken branche- en koepelorganisaties en overheid worden als stakeholders geraadpleegd en betrokken. 

Download

Het factsheet Tapa$

 

 

 

 

 

 

Wij vinden kennis belangrijk Je kunt hier jouw waardevolle kennis en ervaring met ons delen zodat dit platform én de palliatieve zorg zich verder kunnen verbeteren.