Organisatie van zorg bij corona

In dit thema wordt informatie verzameld over logistieke en organisatorische vraagstukken. Je vindt hier onder meer: antwoord op veel gestelde vragen, verwijzingen naar mogelijke oplossingen in de dagelijkse praktijkthuis, in een verpleeghuis, in een ziekenhuis of in een hospice.

 

Knelpunten bij palliatieve zorg tijdens de corona uitbraak?

Meld logistieke of organisatorische knelpunten bij:

Praktijkteam palliatieve zorg van VWS
030 - 789 78 78
meldpunt@juisteloket.nl

 

Documenten

 

Goede voorbeelden

 

In samenwerking met Verpleegkundige Topzorg, Menzis en ROAZ is in Groningen het Corona Thuisteam opgezet. Het Corona Thuisteam biedt uitsluitend thuiszorg voor cliënten met corona of cliënten die door de huisarts of GGD er ernstig van verdacht worden corona te hebben. Het Corona Thuisteam biedt alle vormen van thuiszorg, van ADL tot intensieve thuiszorg. Palliatief terminale thuiszorg behoort ook tot de mogelijkheden, maar alleen in goed overleg met artsen en naasten. Terminale coronapatiënten in het ziekenhuis kunnen op die manier naar huis om daar, in hun eigen vertrouwde omgeving, te sterven.

Meer informatie: https://coronathuisteam.nl/

Coronacentrum Urmond bestaat uit het Thuiszorg Hotel en de Huisartsenpost Urmond. Beide zijn in het leven geroepen om ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en de thuiszorg te ontlasten en (vermoedelijke) coronapatiënten te scheiden van reguliere patiënten. Daarnaast zorgt één centraal centrum ervoor dat zorgprofessionals en persoonlijke beschermingsmaatregelen veiliger en efficiënter kunnen worden ingezet. De locatie is het Van der Valk-hotel Stein-Urmond, dat hiervoor volledig is vrijgemaakt. Door de intensieve samenwerking is het de (zorg)partners in Zuid-Limburg (thuiszorg, zorg- en verpleeghuizen, huisartsen(posten), ziekenhuizen, meldkamer, NAZL, GGD, GHOR en Veiligheidsregio Zuid-Limburg) gelukt om dit centrum snel operationeel te krijgen.

Bron: https://coronacentrum-urmond.nl

Het Aafje zorghotel, locatie Maasstad Ziekenhuis, wordt ingericht als coronacentrum. Maandag wordt het geopend. Het zorghotel staat in directe verbinding met het ziekenhuis. Er kunnen maximaal 160 bedden gereedgemaakt worden. Bovendien zijn de medewerkers gewend om complexe zorg te leveren. In het coronacentrum worden alleen mensen opgenomen bij wie is vastgesteld dat zij besmet zijn met het coronavirus. Het gaat dan om patiënten die zorg nodig hebben, maar niet perse in een ziekenhuis behandeld moeten worden.

De keuze om het zorghotel in te richten als coronacentrum werd bekendgemaakt door ConForte, de brancheorganisatie voor ouderenzorg, en het Regionaal Orgaan Acute Zorg. Er is nog een overleg gaande met actiecentrum GHOR, dat toeziet op de verdeling van beschermende middelen in de regio. De zorg voor coronapatiënten kan alleen worden uitgevoerd als de veiligheid van de medewerkers gewaarborgd kan worden. ,,Alles wordt in het werk gesteld om de juiste middelen hier te krijgen. Als dat allemaal lukt, gaan we inderdaad maandag open’’, zegt een woordvoerder van Aafje.

Bron: https://www.ad.nl/rotterdam/aafje-zorghotel-bij-maasstad-wordt-tijdelijk-coronacentrum-met-160-bedden-voor-de-regio

In Leersum is een tijdelijk hospice geopend voor terminaal zieke corona-patiënten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In het pand worden acht bedden geplaatst voor ouderen met een verdenking op het virus of een bevestigde COVID-19-infectie die niet meer gereanimeerd willen worden, niet naar de intensieve zorg van een ziekenhuis willen of kunnen en die thuis onvoldoende zorg kunnen krijgen.

Bron: https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zorg/opvanglocatie-voor-terminale-corona-pati%C3%ABnten-leersum-693942

In het Nijmeegse verpleeghuis De Honinghoeve is dinsdag de eerste bewoner positief getest voor het coronavirus. De man wordt dinsdagmiddag nog overgebracht naar een nieuwe, speciaal voor coronapatiënten ingerichte afdeling bij verpleeghuis Joachim & Anna. 

De overkoepelende zorgorganisatie De Waalboog heeft de ziekenvleugel met 13 éénpersoonskamers speciaal vrijgemaakt. Dit in de verwachting dat snel meer bewoners van de verschillende locaties het coronavirus onder de leden hebben. Onder De Waalboog vallen de tehuizen De Honinghoeve, Joachim & Anna, Nijevelt en Jozefklooster. Hier verblijven 540 bewoners.

Bron: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/eerste-coronapatient-zorginstelling-de-waalboog-opvang-in-speciale-ziekenvleugel~a2e73c2a/?referrer=https://www.bing.com/search?q=opvang+corona+patienten&src=IE-SearchBox&FORM=IESR4A&DAF0=1

Op beide OLVG locaties wordt een Palliatieve Corona Unit (PCU) ingericht, in OLVG, locatie Oost 6 bedden, en in OLVG, locatie West 2 bedden beschikbaar zijn.

Deze unit is bedoeld voor alle COVID 19-patiënten waarbij de verwachting is dat ze binnen een week gaan overlijden en niet thuis kunnen blijven of niet naar elders (bv verpleeghuis) kunnen worden overgeplaatst. De zorg wordt hier geleverd door het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg OLVG. Op de Palliatieve Corona Unit mag bezoek van familie komen, maximaal 2 mensen.

Bron: https://www.olvg.nl/nieuws/palliatieve-corona-unit-olvg-oost-en-west

 

Veelgestelde vragen rondom logistiek en organisatie palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak

 

Thuis

 

Huisartsenzorg

Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Alleen de duur van het consult maakt uit: kort, normaal of lang. Dit geldt voor een consult bij de huisarts en de poh-ggz.

Verpleging en verzorging

Zvw: Telefonisch of digitaal contact mag je ook als direct contact declareren, hierbij geldt dus hetzelfde uurtarief. Daarnaast mag je per maand per cliënt maximaal 6,5 uur declareren voor thuiszorgtechnologie tegen het afgesproken tarief voor verpleging of persoonlijke verzorging.

Wlz: Telefonisch of digitaal contact mag je ook als direct contact declareren, hierbij geldt dus hetzelfde uurtarief. Daarnaast mag je per maand per cliënt maximaal 6,5 uur declareren voor thuiszorgtechnologie tegen het afgesproken tarief voor verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Toezicht op cliënten valt hier ook onder.

Meer informatie is te vinden op de website van de NZa.

Volgens het Normenkader is het uitgangspunt dat het indicatiegesprek plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt. Die regels zijn nu verruimd naar zorg op afstand, bijvoorbeeld (beeld)bellen. Het is in deze crisisperiode aan de verpleegkundige om te beoordelen hoe het indicatiegesprek plaatsvindt; achter de voordeur, via beeldbellen of per telefoon. Tijdens de eerste dagen van de zorgverlening is het natuurlijk van belang de ‘op afstand gestelde indicatie’ te toetsen en vast te leggen in het zorgdossier/ECD.

Lees hiervoor de gedetailleerde adviezen van V&VN op hun website

 

Ziekenhuis

 

De Landelijke COVID-19 richtlijn vindt u op de website van het RIVM. Deze CONCEPT-richtlijn is bedoeld voor GGD’en en ziekenhuizen en geeft aan hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt; verversen van de app en webpagina voor gebruik wordt aanbevolen.

Op dezelfde website vindt u ook de volgende richtlijnen COVID-19 en overlijden.

In plaats van een poliklinisch consult kan een zorgverlener het consult op afstand doen. Tijdelijk mag een eerste polikliniekbezoek, dat door het coronavirus telefonisch of schriftelijk plaatsvindt, geregistreerd worden als een regulier eerste polikliniekbezoek. Het is al toegestaan om een screen-to-screen consult als eerste consult te registreren.

Meer informatie is te vinden op de website van de NZa 

Een zorgactiviteit die u bij de patiënt thuis uitvoert mag u registreren als u voldoet aan de omschrijving (en eventuele aanvullende voorwaarden) in de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a). Als u door het coronavirus zorg in de thuissituatie wilt leveren, terwijl de omschrijving van de zorgactiviteiten of NZa-regelgeving dit niet toelaat, neem dan contact met ons op met de NZa: https://www.nza.nl/contact. Zij denken graag mee voor een tijdelijke oplossing.
Meer informatie is te vinden op de website van de NZa.

 

Hospice

 

Breng je huidige situatie in kaart en kijk of er noodsituaties zijn bij  thuis verblijvende patiënten in de palliatieve fase van de huisartsenpraktijken en ketenpartners waarmee wordt samengewerkt. Kijk hierbij ook naar capaciteitsproblemen in de omringende ziekenhuizen. Pas op basis van die situatie het opnamebeleid eventueel aan.

Besteed aandacht aan luchtwegproblemen en/of koorts bij aanmelding van nieuwe patiënten. Wanneer daar sprake van is kan gevraagd worden een corona-negatief-testuitslag te overleggen. Indien deze niet kan worden overlegd kan worden besloten de patiënt niet op te nemen.

Beperk de toegang van naasten tot een kleine kring van directe naasten. Deze maatregel is er met name om de zorgverleners te beschermen.

 

Verpleeghuis

 

Het (dag)tarief kan je naar eigen inzicht besteden, dus ook aan digitale zorg. Meer informatie is te vinden op de website van de NZa.

De NZa maakt voor extra kosten die in de langdurige zorg gemaakt worden, een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel. Met de nieuwe regeling kunnen deze extra kosten in de langdurige zorg worden vergoed. In verband met de ernst van de coronasituatie kunnen zorgaanbieders hier ook achteraf een beroep op doen. Het streven is om deze regeling uiterlijk 1 juli te publiceren.

Bron: NZa

 

Algemeen

 

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd.

Het advies op de website van het RIVM betreft algemene uitgangspunten, die door de verschillende sectoren nog vertaald zullen worden naar sectorspecifieke maatregelen.

Het RIVM is op 20/03/2020 met een nieuwe richtlijn gekomen m.b.t. de Persoonsbeschermende maatregelen. Het betreft de volgende wijziging:

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID-19 via druppels en (in)direct contact, biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met COVID-19 (WHO, Leidraad-NVMM). Bron: Richtlijn Covid-19 op de website van RIVM (op 21-03-2020)

Neem hiervoor contact op met de coördinator in jouw ROAZ-regio. Vanaf heden zal de distributie van medische hulpmiddelen die zeer beperkt tot niet leverbaar zijn en essentieel zijn voor de voortzetting van de gezondheidszorg centraal worden ingekocht, (her)verdeeld en gedistribueerd. Het gaat om de volgende producten:
  • Ffp2 maskers
  • Schorten
  • Handschoenen
  • Beschermingsbrillen

Daarnaast gaat het inmiddels ook om:

  • FFP1 en 3 maskers
  • Chirurgische maskers
  • Desinfectantia
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
  • Beademingsapparatuur
Hier kunnen nog producten aan toe worden gevoegd als blijkt dat centrale regie de beste strategie is. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ja, vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat patiënten niet vervoerd worden. Wel nemen ambulances beschermende maatregelen volgens een eigen protocol: https://www.ambulancezorg.nl/actueel/coronavirus/informatie-over-het-coronavirus

De NZa heeft bundelt alle vragen rondom bekostiging ten tijde van Corona op hun website.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben maatregelen genomen om zorgverleners te ondersteunen bij de aanpak van het coronavirus, zodat zij niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen.

Voor aanbieders van de basisinfrastructuur en zorg voor kwetsbare mensen biedt zorgverzekeraars en -kantoren ondersteuning bij liquiditeit, uitvoering van besluiten van de ROAZ & gevolgen van onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen het zorgaanbod. In goed overleg met uw organisaties nemen zorgverzekeraars en -kantoren graag de verdere uitwerking ter hand.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Het ministerie van VWS heeft door middel van een noodregeling budget vrijgemaakt voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand. Doelgroepen zijn thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Het gaat om een vast subsidiebedrag van € 50.000, dat ingezet kan worden voor (hulp bij) implementatie van deze digitale toepassingen. Maximaal 50% ervan mag besteed worden aan de aanschaf van bijvoorbeeld de benodigde apparatuur. Gebruik van de regeling verloopt via een korte aanvraag. Lees meer over deze regeling en over de voorwaarden op de website van de Rijksoverheidsdienst voor Ondernemend Nederland.

Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. Met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het uitvoeren van handhygiëne zijn de risico’s op besmetting tot een minimum te beperken. Bron: RIVM

Het is belangrijk om handhygiëne uit te voeren  na elk contact met de overledene, na het verwijderen van persoonlijke beschermingsmiddelen en na verplaatsing en vervoer van de overledene. Zie voor het goed uitvoeren van handhygiëne. Bron: RIVM

Draag tijdens de verzorging een schort met lange mouwen en handschoenen. Het dragen van een veiligheidsbril en mondneusmasker is niet nodig. Trek eerst het schort aan en dan de handschoenen, over de manchetten van de mouwen. Bij het uitrekken is de volgorde andersom: eerst de handschoenen uitdoen, daarna handhygiëne toepassen, dan het schort uittrekken en vervolgens weer handhygiëne toepassen. Bron: RIVM

 

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.