Verpleeghuiszorg bij corona

In de verpleeghuizen wonen meest kwetsbare patiënten met multimorbiditeit en een relatief korte levensverwachting. ActiZ en Verenso werken aan documenten ter ondersteuning. Hier vindt u handvatten voor de specifieke palliatieve zorg rondom corona gerelateerde symptomen, klachten en het stervensproces.

Documenten

 

Advies en vragen over palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak

 

Drenthe 
Palliatief Consultatieteam Drenthe
(PCT Drenthe) 
(088) 123 24 40 

Fryslân
Palliatief Consultatieteam Fryslân (PCTF)
(088) 123 24 45  

Groningen
Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG)
(088) 123 24 55

Limburg
Regionaal Consultatieteam Palliatieve Zorg Midden- & Zuid-Limburg
(0900) 725 54 86 (€ 0,03/min.) 

Transmuraal palliatief team Noord-Limburg
06 15 41 42 37

Transmuraal Palliatief Adviesteam Westelijk Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg

088 4598008 (08.00-23.00 u ma-vrij) & (08.00-18.00 u zat/zon)
Voor de overige uren s.v.p. bellen met tel: 0900 7255486   

Noord-Brabant
Team symptoombestrijding en palliatieve zorg St. Annaziekenhuis Geldrop
040 - 2864040   

Team Palliatieve geneeskunde Elkerliek Ziekenhuis Helmond
(0492) 59 55 55   

Palliatief advies team Máxima Medisch Centrum Veldhoven/Eindhoven
(040) 888 93 26

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg Catharina Ziekenhuis Eindhoven
040 – 2399111   

Transmuraal Palliatief Advies Team regio Oss-Uden-Veghel
(0413) 40 22 29   

Transmuraal Palliatief Advies Team  regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard
06 23 48 53 68   

Transmuraal Palliatief Advies Team regio Stadsgewest Breda
(076) 595 30 10   

Palliatief team Tilburg e.o.
(0900) 297 16 16 (€ 0,03/min.)

Noord-Holland en Flevoland
Consultatieteam palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland
(0900) 202 17 45 (€ 0,03/min.)

Regionaal palliatie team Gooi en Vechtstreek (ma t/m vrij 8.30- 17.00)
consultpalliatieteam@gmail.com

Gelderland
Consultatieteam Palliatieve zorg Oost-Veluwe & Zutphen
(0900) 445 56 60 (€ 0,03/min.) 

Consultatieteam Palliatieve zorg Twente & Oost-Achterhoek
(0900) 445 57 70 (€ 0,03/min.) 

Transmuraal Consultatieteam Palliatieve zorg West Achterhoek
(0314) 35 78 84   

Consultatieteam Palliatieve zorg Vallei & Veluwe
(0900) 040 03 04 (€ 0,03/min.) 

Consultatieteam Palliatieve zorg regio Arnhem
(0900) 040 03 04 (€ 0,03/min.) 

Consultatieteam Palliatieve zorg Nijmegen
(0900) 040 03 04 

Overijssel
Consultatieteam Palliatieve zorg IJssel-Vecht/Noordoost Overijssel
Zwolle e.o.: (038) 424 23 00  
Hardenberg e.o.: (0523) 27 60 27   

Salland  
(0900) 445 56 60 (€ 0,03/min.) 

Consultatieteam Palliatieve zorg Twente & Oost-Achterhoek
(0900) 445 57 70 (€ 0,03/min.) 

Utrecht 
Palliatieteam Midden Nederland (PTMN) 
(088) 755 55 55   

Zuid-Holland
Helpdesk palliatieve zorg Haaglanden DWO
(088) 123 24 50   

Palliatief Consultatieteam Hollands Midden 
(088) 123 24 51  

Zuidelijk Zuid-Holland en Zeeland
Consultatieteam palliatieve zorg: Rotterdam en omstreken
06 51 09 50 70   

MBT Calando
(0187) 60 91 47 

Consultatieteam palliatieve zorg Nieuwe Waterweg Noord
06 20 13 79 59   

Regionaal palliatief team Waardenland (Dordrecht, Gorinchem)
(0183) 64 41 87   

Consultatieteam Roosendaal, Bergen op Zoom, Tholen
06 43 23 71 50 

Consultatieteam palliatieve zorg Zeeland
(0118) 78 25 60

Op onderstaande kaart vind je alle 65 Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland, gesorteerd op regio. Deze netwerken hebben eigen websites met informatie over palliatieve zorg in de regio.

Netwerk zoeken op regio

 

Veelgestelde vragen

 

Verpleeghuis

 

Nee. Sinds 19 maart heeft de regering besloten dat verpleeghuizen dicht blijven voor bezoek. Maar er is een uitzondering gemaakt voor bewoners in de stervensfase.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/19/bezoek-aan-verpleeghuizen-niet-langer-mogelijk-vanwege-corona

Het (dag)tarief kan je naar eigen inzicht besteden, dus ook aan digitale zorg. Meer informatie is te vinden op de website van de NZa.

Zorgkantoren, VWS, NZa en het Zorginstituut hebben hierover tijdelijke maatregelen afgesproken.

De NZa maakt voor extra kosten die in de langdurige zorg gemaakt worden, een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel. Met de nieuwe regeling kunnen deze extra kosten in de langdurige zorg worden vergoed. In verband met de ernst van de coronasituatie kunnen zorgaanbieders hier ook achteraf een beroep op doen. Het streven is om deze regeling uiterlijk 1 juli te publiceren.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit

Zorgkantoren, VWS, NZa en het Zorginstituut hebben hierover tijdelijke maatregelen afgesproken:

Indien zorgaanbieders te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis, wordt hiervoor gecompenseerd. De nadere uitwerking hiervan volgt. Het uitgangspunt is hierbij dat in elk geval tot 1 juni wordt vergoed conform de omzet in het contract of, in afwezigheid daarvan, een zo goed mogelijke inschatting daarvan als er geen coronacrisis zou zijn geweest. Zorgkantoren vertrouwen erop dat zorgaanbieders doorlopend verkennen hoe zij een eventuele omzetdaling kunnen beperken, en daarmee de professionele inzet zo goed mogelijk kunnen benutten, binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaan.

Bron: https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5241_.pdf

Zorgkantoren, VWS, NZa en het Zorginstituut hebben tijdelijke maatregelen afgesproken, om continuïteit van zorg op de korte termijn te garanderen en de continuïteit van (het) zorg(landschap) op langere termijn te borgen:

Zorgkantoren zijn bereid tot het opzetten van of doorbetaling van voorschotten zoals een zorgaanbieder deze bij een situatie zonder uitbraak van het coronavirus zou ontvangen.

Bron: https://assets.zn.nl/p/32768//files/B-20-5241_.pdf

Zorgkantoren, VWS, NZa en het Zorginstituut hebben hierover tijdelijke maatregelen afgesproken:

Gegeven de creativiteit die op dit moment gevraagd wordt van zorgaanbieders, is het goed denkbaar dat de reguliere afspraken voor verantwoording niet altijd opgevolgd kunnen worden. Denk hierbij aan afspraken rondom Treeknormen, nu bijvoorbeeld verpleeghuizen prioriteit geven aan uitstroom van het ziekenhuis. Of aan vormen van zorg die in andere vorm geleverd worden (digitaal in plaats van face‐to‐face). De NZa en zorgkantoren gaan uit van een pragmatisch ingestoken verantwoording van de gemaakte afspraken in deze crisisperiode. Dit bevordert dat zorgpersoneel op een andere wijze kan werken en ook op andere plekken inzetbaar is voor acute noden als gevolg van de coronacrisis.

Bron: https://assets.zn.nl/p/32768//files/B-20-5241_.pdf
Bron: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/nza-draagt-bij-aan-het-oplossen-van-knelpunten-in-de-langdurige-zorg-vanwege-corona

 

Algemeen

 

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd.

Het advies op de website van het RIVM betreft algemene uitgangspunten, die door de verschillende sectoren nog vertaald zullen worden naar sectorspecifieke maatregelen.

Het RIVM is op 20/03/2020 met een nieuwe richtlijn gekomen m.b.t. de Persoonsbeschermende maatregelen. Het betreft de volgende wijziging:

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID-19 via druppels en (in)direct contact, biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met COVID-19 (WHO, Leidraad-NVMM). Bron: Richtlijn Covid-19 op de website van RIVM (op 21-03-2020)

Neem hiervoor contact op met de coördinator in jouw ROAZ-regio. Vanaf heden zal de distributie van medische hulpmiddelen die zeer beperkt tot niet leverbaar zijn en essentieel zijn voor de voortzetting van de gezondheidszorg centraal worden ingekocht, (her)verdeeld en gedistribueerd. Het gaat om de volgende producten:
  • Ffp2 maskers
  • Schorten
  • Handschoenen
  • Beschermingsbrillen

Daarnaast gaat het inmiddels ook om:

  • FFP1 en 3 maskers
  • Chirurgische maskers
  • Desinfectantia
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
  • Beademingsapparatuur
Hier kunnen nog producten aan toe worden gevoegd als blijkt dat centrale regie de beste strategie is. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ja, vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat patiënten niet vervoerd worden. Wel nemen ambulances beschermende maatregelen volgens een eigen protocol: https://www.ambulancezorg.nl/actueel/coronavirus/informatie-over-het-coronavirus

De NZa heeft bundelt alle vragen rondom bekostiging ten tijde van Corona op hun website.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben maatregelen genomen om zorgverleners te ondersteunen bij de aanpak van het coronavirus, zodat zij niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen.

Voor aanbieders van de basisinfrastructuur en zorg voor kwetsbare mensen biedt zorgverzekeraars en -kantoren ondersteuning bij liquiditeit, uitvoering van besluiten van de ROAZ & gevolgen van onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen het zorgaanbod. In goed overleg met uw organisaties nemen zorgverzekeraars en -kantoren graag de verdere uitwerking ter hand.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Het ministerie van VWS heeft door middel van een noodregeling budget vrijgemaakt voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand. Doelgroepen zijn thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Het gaat om een vast subsidiebedrag van € 50.000, dat ingezet kan worden voor (hulp bij) implementatie van deze digitale toepassingen. Maximaal 50% ervan mag besteed worden aan de aanschaf van bijvoorbeeld de benodigde apparatuur. Gebruik van de regeling verloopt via een korte aanvraag. Lees meer over deze regeling en over de voorwaarden op de website van de Rijksoverheidsdienst voor Ondernemend Nederland.

Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. Met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het uitvoeren van handhygiëne zijn de risico’s op besmetting tot een minimum te beperken. Bron: RIVM

Het is belangrijk om handhygiëne uit te voeren  na elk contact met de overledene, na het verwijderen van persoonlijke beschermingsmiddelen en na verplaatsing en vervoer van de overledene. Zie voor het goed uitvoeren van handhygiëne. Bron: RIVM

Draag tijdens de verzorging een schort met lange mouwen en handschoenen. Het dragen van een veiligheidsbril en mondneusmasker is niet nodig. Trek eerst het schort aan en dan de handschoenen, over de manchetten van de mouwen. Bij het uitrekken is de volgorde andersom: eerst de handschoenen uitdoen, daarna handhygiëne toepassen, dan het schort uittrekken en vervolgens weer handhygiëne toepassen. Bron: RIVM

 

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.